Fietsverzekering veelgestelde vragen

Unigarant Doorlopende Fietsverzekering

Heeft u een vraag over de fietsverzekering? Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de Fietsverzekering.
Staat uw vraag er niet tussen, mail ons dan via het contactformulier. Wij streven ernaar om uw vraag binnen 1 werkdag te beantwoorden. Bellen kan ook: 088 - 1600 411 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur).

Unieke kortingen
U krijgt een hoge korting als u via Snelverzekeren.nl de Unigarant Fietsverzekering afsluit. Dit komt doordat wij een volledig online bedrijf zijn dat hierdoor kostenefficiënt kan werken en daar laten wij de klant van profiteren. Dit betekent dan ook dat wij een lagere provisie ontvangen van Unigarant dan de gemiddelde tussenpersoon.

Direct verzekerd
U ziet, na het indienen van de aanvraag voor een fietsverzekering, direct of u geaccepteerd bent door Unigarant. Hierdoor kunt u direct verzekerd met de fiets de weg op.

24 uur per dag
U kunt op elk gewenst moment van de dag, ook in het weekend de premie van uw fietsverzekering berekenen en afsluiten.

Niet goed, geld terug
Na ontvangst van de fietsverzekeringspolis van Unigarant, heeft u altijd 14 dagen bedenktijd. Wilt u de fietsverzekering toch niet, stuur dan de polis terug en u ontvangt zonder verdere vragen eventueel betaalde premie terug.

Betrouwbaar
Snelverzekeren.nl is een onderdeel van Fonteijn & Jacobson BV. Wij voldoen aan alle eisen van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Onafhankelijk
Snelverzekeren.nl is onafhankelijk. Wij hebben geen banden met verzekeraars en biedt alleen via deze website verzekeringen van Unigarant aan. Mocht u bij een andere verzekeraar een fietsverzekering willen aanvragen, dan kunt u contact met ons opnemen.

De fietsverzekering sluit u voor onbepaalde tijd af.

U kunt de verzekering opzeggen:
1. Per de eerstkomende hoofdpremievervaldag die op uw polisblad staat.
2. Nadat de verzekering is verlengd op ieder moment. De teveel betaalde premie, na aftrek van administratiekosten, betaalt Unigarant aan u terug.
3. Als u het niet eens bent met de wijziging van de premie en/ of voorwaarden zoals onderstaand vermeld staat.
4. Na een schademelding. Tot 2 maanden nadat Unigarant een definitief standpunt over de schade heeft ingenomen en u dit hebben meegedeeld.
5. Over de niet verstreken termijn van de verzekering betaalt Unigarant onder aftrek van administratiekosten de premie aan u terug.

Unigarant mag de premie en/ of de voorwaarden wijzigen. Hierover krijgt u van tevoren bericht. Als u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u de verzekering opzeggen.

U dient uw schade direct aan ons of aan Unigarant te melden, klik hier.


Bij diefstal of verlies, doe ook direct aangifte en verzoek de politie om een (kopie van het) proces verbaal.
Wij helpen u vervolgens verder met het claimen van de schade indien uw verzekering hiervoor dekking biedt.

Met de fietsverzekering bent u verzekerd tegen diefstal, als u voor de diefstaldekking gekozen hebt tijdens de aanvraag (kijk hiervoor na de aanvraag op uw polisblad).

Bij diefstal probeert Unigarant er altijd voor te zorgen dat u er niet op achteruit gaat.
Voor de exacte dekkingen, bekijk altijd de polisvoorwaarden.

Zet uw fiets altijd goed op slot. Hiervoor dienen ART goedgekeurde sloten (hangslot en vast slot) van categorie 2 of hoger gebruikt te worden, zie hiervoor www.stichtingart.nl.

Als u de diefstal wilt claimen op de verzekering is het noodzakelijk dat u alle originele sleutels (inclusief reservesleutels) van het hangslot en het vaste slot aangetekend opstuurt naar Unigarant.

Meld verlies van sleutel of vervanging van een slot altijd direct bij ons om verzekeringsdekking te behouden.

Wij zullen u verder vertellen hoe hiermee om te gaan.

Onderstaand is opgesomd op welke schadevergoedingen u recht heeft. Dit is afhankelijk van de door u gekozen dekking.

NB. Onderstaand is van toepassing ten tijde van schrijven en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Bekijk voor de actuele dekkingen en voorwaarden altijd de polisvoorwaarden.

1. Bij totaal verlies en diefstal vergoedt Unigarant:
1. a. indien de verzekering via een rijwielhandelaar is gesloten:
1. a. 1. in de eerste 3 jaar van de verzekering een fiets in natura. Had u een nieuwe fiets verzekerd dan wordt bij levering van hetzelfde merk en type een prijsstijging vergoed tot maximaal 4% in het 1e jaar, 7% in het 2e jaar en 10% in het 3e jaar. Voor ATB’s en racefietsen worden geen prijsstijgingen vergoed. Onder vergoeding in natura verstaan we de levering van een fiets van dezelfde waarde als op het moment van de ingangsdatum van de verzekering, door de rijwielhandelaar waar de verzekering is gesloten;
1. a. 2. in het 4e en 5e jaar vergoedt Unigarant het verzekerd bedrag met een afschrijving van 25% in het 4e jaar, 40% in het 5e jaar en daarna 50%;

1. b. indien de verzekering niet via een rijwielhandelaar is gesloten: schadevergoeding op basis van het verzekerd bedrag, vanaf de aankoopdatum van de fiets:
1. 1e jaar 100%;
2. 2e jaar 100%;
3. 3e jaar 100%;
4. 4e jaar 75%;
5. 5e jaar 60%;
6. 6e jaar 45%;
7. 7e jaar 35%; maar nooit meer dan &eruo; 600,-;
8. 8e jaar 25%, maar nooit meer dan € 500,-.
Daarna 20%, maar nooit meer dan € 400,-.
De schadevergoedingsregeling bij 1.a en 1.b geldt ook voor accessoires. Een prijsstijging wordt niet vergoed. De eventuele opbrengst van restanten wordt in mindering gebracht op de schadevergoeding.

2. Beschadiging: vergoed worden de reparatiekosten, in geval van accessoires de (reparatie)kosten van de accessoires.

3. Accu: bij schade aan de accu vergoedt Unigarant de aanschafwaarde van een nieuwe accu van dezelfde soort en kwaliteit onder aftrek van een afschrijving van 1,5% per maand tot maximaal 75% van de aanschafwaarde, gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

4. Overdracht van rechten: u bent verplicht, als Unigarant dit wenst, alle rechten die u ter zake van de schade tegenover anderen mocht hebben schriftelijk aan ons of Unigarant over te dragen in ruil voor schadevergoeding.

5. Expertise: voor zover de schade niet in onderling overleg kan worden vastgesteld, zal deze door een voor rekening van Unigarant te benoemen expert worden vastgesteld.

Kijk voor de actuele en juiste vergoedingen en uitsluitingen van vergoedingen altijd in de polisvoorwaarden. Onderstaand is slechts indicatief en u kunt er dus geen rechten aan ontlenen.

Er wordt niet vergoed bij schade die is ontstaan en/of verergerd:
1. a. met toestemming van u en/ of een andere belanghebbende;
b. door opzet en/ of al dan niet bewuste roekeloosheid en/ of al dan niet bewuste merkelijke schuld van u en/ of een andere belanghebbende;

2. door molest zoals gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij (zie artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht);

3. door atoomkernreacties, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting;

4. door (poging tot) fraude. Onder fraude wordt verstaan: het opzettelijk (proberen te) krijgen van schade- of kostenvergoeding, reparatie van schade in natura, uitkering waar geen recht op bestaat of dekking op basis van valse informatie.
Dit kan tot gevolg hebben dat:
a. Unigarant aangifte doet bij de politie;
b. Unigarant de verzekering beëindigt;
c. Unigarant u registreert in het signaleringssysteem waar verzekeringsmaatschappijen gebruik van maken;
d. u de gemaakte kosten en/ of uitgekeerde schadevergoedingen terug moet betalen;

5. als u zich niet houdt aan uw verplichtingen en daardoor Unigarant haar belangen schaadt.

In aanvulling op het bovenstaande, vergoedt Unigarant niet schade die is ontstaan en/ of verergerd:
1. door slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud en waardevermindering;
2. aan banden, bel, jasbeschermers, kabels, snelbinders en schade door krassen, tenzij door hetzelfde ongeval ook andere schade aan de fiets is ontstaan;
3. tijdens deelname aan wedstrijden of training daar voor;
4. tijdens gebruik voor verhuur;
5. als de fiets niet op slot stond door middel van het bij Unigarant opgegeven slot/ sloten;
6. als u zich niet houdt aan uw verplichtingen en daardoor onze belangen en/ of die van Unigarant schaadt;
7. terwijl de verzekerde onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeerde. Ook als de fietser weigert mee te werken aan een adem- en/ of urinetest en/ of bloedproef;
8. als geen aankoopnota of taxatierapport van een rijwielhandelaar overgelegd kan worden;
9. aan een accu als de fiets bij het afsluiten van de verzekering niet nieuw was;
10. indien door de beschadiging de functionaliteit van de accu niet is aangetast en reparatie niet noodzakelijk is voor het goed kunnen functioneren van de accu;
11. bij diefstal van een ATB of racefiets, wanneer het frame niet met een kabel-, ketting- of beugelslot aan een aard- of nagelvast object vastgemaakt was.

Bij de Diefstal dekking van de Unigarant fietsverzekering is diefstal verzekerd en schade ontstaan door poging tot diefstal en schade tijdens de periode van diefstal (als u de fiets weer terug vindt).

Bij de Diefstal en BeschadigingPlus dekking is de Diefstal dekking van toepassing plus schade onstaan aan de fiets door een aanrijding, een val of een andere plotselingen en onvoorzienen van buitenkomende schadegebeurtenins.
Voor de voorwaarden van de dekking, raadpleeg de polisvoorwaarden.

U kunt tijdens de aanvraag van de fietsverzekering ervoor kiezen om aanvullend de Verhaalsrechtsbijstand dekking te nemen.

De Verhaalsrechtsbijstand biedt dekking bij het verhalen van schade die u heeft geleden door een verkeersongeval waarbij u met de fiets betrokken bent geweest.
Voor de voorwaarden en de verzekerde bedragen, raadpleeg de polisvoorwaarden.

Deze dekking geeft recht op een uitkering wanneer een verzekerde ten gevolge van een ongeval met de fiets:

1. overlijdt;
2. geheel of gedeeltelijk invalide blijft.
Deze dekking geldt tevens tijdens het onderweg verrichten van noodreparaties aan de fiets.
Voor exacte dekkingen en voorwaarden, raadpleeg de polisvoorwaarden.

Met de Pechhulp dekking streeft Unigarant ernaar om u met een (nood)reparatie aan de fiets direct weer op weg te helpen.

Mocht een directe reparatie niet mogelijk zijn, dan zorgt Unigarant ervoor dat u (en uw medereiziger) weer veilig bij uw woonadres of vakantieverblijf gebracht wordt en de fiets naar een reparateur in de buurt gebracht wordt.
Voor de dekkingen en de voorwaarden van de Pechhulp dekking, raadpleeg de polisvoorwaarden.