Autoverzekering veelgestelde vragen

Unigarant Autoverzekering

Heeft u een vraag over de autoverzekering? Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de Unigarant Autoverzekering.
Staat uw vraag er niet tussen, mail ons dan via het contactformulier. Wij streven ernaar om uw vraag binnen 1 werkdag te beantwoorden.

Unieke kortingen
U krijgt een extra (online) korting als u via Snelverzekeren.nl de Unigarant Autoverzekering afsluit. Dit komt doordat wij een volledig online bedrijf zijn dat hierdoor kostenefficiënt kan werken en daar laten wij de klant van profiteren. Dit betekent dan ook dat wij een lagere provisie ontvangen van Unigarant dan de gemiddelde tussenpersoon.

Direct verzekerd
U ziet, na het indienen van de aanvraag voor een autoverzekering, direct of u geaccepteerd bent door Unigarant. Hierdoor kunt u direct verzekerd met de auto de weg op.

24 uur per dag
U kunt op elk gewenst moment van de dag, ook in het weekend de premie van uw autoverzekering berekenen en afsluiten.

Niet goed, geld terug
Na ontvangst van de autoverzekeringspolis van Unigarant, heeft u altijd 14 dagen bedenktijd. Wilt u de autoverzekering toch niet, stuur dan de polis terug en u ontvangt zonder verdere vragen eventueel betaalde premie terug.

Betrouwbaar
Snelverzekeren.nl voldoet aan alle eisen van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onafhankelijk
Snelverzekeren.nl is onafhankelijk. Wij hebben geen banden met verzekeraars en bieden alleen via deze website verzekeringen van Unigarant aan.

Een autoverzekering kent drie basisdekkingen:

-WA, oftewel de Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking, is wettelijk verplicht. Hiermee zijn schades gedekt die u per ongeluk aan anderen met de auto veroorzaakt.

-Mini Casco, oftewel de beperkte cascodekking, kan worden afgesloten als een aanvulling op de WA-dekking. Deze dekking vergoedt in een aantal specifieke gevallen, zoals diefstal, brand of storm, ook schade aan de eigen auto.

-All Risk, oftewel de volledig cascodekking, omvat naast de beperkte cascodekking ook dekking bij schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken en dergelijke. De auto is met deze dekking het meest uitgebreid verzekerd.

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor exacte informatie over de omvang van de dekking en de voorwaarden van de autoverzekering.

Onderstaand treft u de mogelijke aanvullende dekkingen, die u in tijdens de aanvraag kunt kiezen, voor de Unigarant Autoverzekering. Per aanvullende dekking is er bovendien een aparte vraag aangemaakt, zie hieronder.

Aanvullende dekkingen:
- Vervangend vervoer
- Zekerheid voor inzittenden
- Ongevallen Inzittenden
- Verhaalsrechtsbijstand

Zie onderstaande vragen voor de inhoud van de aanvullende dekkingen.

Vraag altijd eerst bij uw huidige motorrijtuigenverzekeraar uw huidige, beschikbare!, schadevrije jaren op.

Unigarant controleert na behandeling (en soms zelfs pas na afgifte van uw polis) uw schadevrije jaren bij Roy-data (een centrale landelijke database).
Schadevrije jaren van motorrijtuigenverzekeringen, waaronder de oldtimerverzekering, die na 1 september 2007 zijn beëindigd worden, staan geregistreerd in Roy-data. Roy-data is een centrale database waarin verzekeraars en assuradeuren schadevrije jaren registreren. Een beëindigende motorrijtuigenverzekeraar/ -assuradeur registreert de opgebouwde schadevrije jaren na beëindiging in Roy-data, de (eventuele) nieuwe verzekeraar/ assuradeur vraagt het aantal geregistreerde schadevrije jaren na aanvang van de nieuwe verzekering op en voegt deze toe aan uw autoverzekering.

NB. Mochten de door u opgegeven schadevrije jaren niet overeenkomen met de schadevrije jaren die Unigarant opvraagt bij Roy-data, dan kan Unigarant op basis hiervan uw premie (naar boven) bijstellen, waar u aan vast zit. In sommige gevallen kunnen ze zelfs als de schadevrije jaren niet overeenkomen met hetgeen u heeft ingevuld op de aanvraag uw autoverzekering per ingangsdatum opzeggen, waardoor u met terugwerkende kracht onverzekerd bent; onverzekerd rijden is strafbaar.
Zorg dus altijd dat u de schadevrije jaren correct invult om een tegenvallende premie of zelfs een opzegging per ingangsdatum te voorkomen!

Ja, dat kan in de meeste gevallen.

Unigarant stelt wel aanvullende vragen als u een auto met een grijs kenteken wilt verzekeren.
Daarnaast kan de premie voor het verzekeren van een auto met een grijs kenteken hoger zijn dan normaal, aangezien de ervaring van Unigarant is dat er meer schades zijn met auto’s met grijze kentekens.

Uw auto is verzekerd in de landen aangegeven op de Groene Kaart tijdens vakanties. Gaat u langer dan 2 maanden op vakantie met de auto, dan dient u dat eerst bij ons of Unigarant te melden om (mogelijk) dekking te behouden.

Gaat u in het buitenland wonen, dan wordt de autoverzekering beëindigd en is er dus geen dekking meer; meld dus een verhuizing (naar het buitenland) altijd!
Als u in een grensgebied met Nederland gaat wonen, neem ook dan even contact met ons op; hiervoor gelden namelijk speciale regelingen.

Tijdens de aanvraag kunt u aangeven dat u de dekking Vervangend Vervoer op de autoverzekering (erbij) wilt hebben en in welk gebied u de dekking wilt (Nederland en/ of Europa).

Heeft u gekozen voor vervangend vervoer? Hieronder ziet u in welke gevallen en voor hoe lang u vervangend vervoer krijgt.

NB. Aan het onderstaande kunt u geen rechten ontlenen; raadpleeg altijd de polisvoorwaarden voor de actuele dekkingen en voorwaarden van de verzekering.

Verzekerd in Nederland
Als de auto in Nederland niet gebruikt kan worden als gevolg van:

1. een plotseling en onvoorzien van buitenkomende schadegebeurtenis voor maximaal 10 dagen;

2. een plotseling en onvoorzien van buitenkomende schadegebeurtenis, waardoor de auto total loss is, voor maximaal 30 dagen;

3. een mechanisch gebrek dat niet binnen 48 uur te repareren is, voor maximaal 10 dagen;

4. diefstal van de gehele auto:
a. voor maximaal 30 dagen, echter tot 1 dag na de dag waarop de gestolen auto onbeschadigd is teruggevonden;
b. tot maximaal 10 dagen na de dag waarop de gestolen auto beschadigd is teruggevonden en deze niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden.

Verzekerd in Europa
Deze dekking geldt in aanvulling op de dekking vervangend vervoer in Nederland.
Als de auto buiten Nederland maar in Europa niet gebruikt kan worden in verband met:

1. een plotseling en onvoorzien van buitenkomende schadegebeurtenis voor maximaal 30 dagen, zolang u buiten Nederland verblijft;

2. een plotseling en onvoorzien van buitenkomende schadegebeurtenis voor maximaal 30 dagen, indien de auto total loss is;

3. een mechanisch gebrek voor maximaal 30 dagen, mits dit niet binnen 48 uur te repareren is;

4. diefstal van de gehele auto:
a. voor maximaal 30 dagen, echter tot 1 dag na de dag waarop de gestolen auto onbeschadigd is teruggevonden;
b. tot maximaal 30 dagen na de dag waarop de gestolen auto beschadigd is teruggevonden en deze niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden.

Opmerking
Als reparatie van de auto mogelijk is, moet u de reparatie zo spoedig mogelijk laten uitvoeren. U krijgt de vervangende auto tijdens de reparatieperiode tot maximaal het hierboven genoemde aantal dagen.

Eigen risico per schadegebeurtenis (aangaande Vervangend Vervoer) € 0,-.

Nogmaals: u kunt geen rechten ontlenen aan het bovenstaande (vanwege mogelijke wijzigingen in de dekkingen en voorwaarden); bekijk altijd de polisvoorwaarden voor de juiste en actuele dekkingen en voorwaarden van de autoverzekering, alsmede de Vervangend Vervoer dekking.

Met de Zekerheid voor Inzittenden dekking verzekert u letsel of overlijden van de inzittenden van de verzekerde auto, alsmede beschadiging of verlies van met de auto vervoerde privébezittingen.

Verzekerd is zaak- en personenschade van de volgende personen bij een ongeval:

1. de inzittenden van de auto. Van een ongeval is ook sprake wanneer zij:
a. de auto in- of uitstappen;
b. de auto in- of uitladen;
c. brandstof tanken;
d. onderweg een (nood)reparatie aan de auto verrichten;
e. in de onmiddellijke nabijheid behulpzaam zijn of in de naaste omgeving daarvan hulp inroepen.

2. de verzekeringnemer en de inwonende gezinsleden, ook wanneer zij zich in een andere auto bevinden.

Niet verzekerd op de Zekerheid voor Inzittenden dekking is schade:
1. aan de auto;
2. als aangetoond wordt dat het niet dragen van de veiligheidsriemen bijgedragen heeft aan het ontstaan of verergeren van de schade. Bij het vaststellen van de vergoeding wordt rekening gehouden met eigen schuld. De vergoeding wordt in dat geval verminderd conform de mate van eigen schuld die wordt toegerekend.

Vergoedingen
Tot maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis:
1. de zaak- en personenschade, berekend naar burgerlijk recht;
2. de schade voor nabestaanden, zoals bedoeld in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek.
Is het totale schadebedrag hoger dan € 1.000.000,-, dan wordt het bedrag per persoon naar verhouding vergoed.

Verder vergoeden wij een bedrag van € 10.000,- na een ongeval:
1. bij overlijden van een inzittende;
2. bij overlijden van de verzekeringnemer of overlijden van de inwonende gezinsleden, ook wanneer zij zich in een andere auto bevinden.

Eigen risico per schadegebeurtenis &euro 0,-.

NB. Vanwege mogelijke wijzingen van de dekkingen en voorwaarden van de Zekerheid voor Inzittenden dekking na het schrijven, kunt u aan het bovenstaande geen rechten ontlenen. Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden voor de actuele, juiste dekkingen en voorwaarden!

Met de Ongevallen Inzittenden dekking van de autoverzekering verzekert u een standaard bedrag dat wordt uitgekeerd naar aanleiding van een ongeval met de auto waarna sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden van verzekerde(n).

Voor exacte dekkingen en voorwaarden van de Ongevallen Inzittenden dekking, raadpleeg altijd de polisvoorwaarden. Vanwege mogelijke wijzingen van de dekking, kunt u geen rechten ontlenen aan de onder- en bovenstaande tekst.

Verzekerd met de Ongevallen Inzittenden dekking zijn ongevallen aan de inzittenden overkomen, terwijl zij:
a. zich in de auto bevinden;
b. de auto in- of uitstappen;
c. de auto in- of uitladen;
d. brandstof tanken;
e. onderweg een (nood)reparatie aan de auto verrichten;
f. in de onmiddellijke nabijheid behulpzaam zijn of in de naaste omgeving daarvan hulp inroepen. D

e dekking geldt voor maximaal het aantal verzekerden (inclusief bestuurder) overeenkomstig hetgeen wettelijk is toegestaan voor de verzekerde auto. Indien er ten gevolge van een ongeval meer overleden en/ of gewonde inzittenden zijn dan het aantal inzittenden in de auto dat wettelijk is toegestaan, dan zullen de uitkeringen naar evenredigheid worden gedaan.

Niet verzekerd op de Ongevallen Inzittenden dekking:
1. is zelfdoding en zelfverminking of poging daartoe;
2. als aangetoond wordt dat het niet dragen van de veiligheidsriemen bijgedragen heeft aan het ontstaan of verergeren van de schade. Bij het vaststellen van de vergoeding wordt rekening gehouden met eigen schuld. De vergoeding wordt in dat geval verminderd conform de mate van eigen schuld die wordt toegerekend.


Vergoedingen

Overlijden (rubriek A)
Indien inzittenden ten gevolge van een ongeval komen te overlijden, wordt per overledene uitgekeerd:
1. indien dekking ‘standaard’ van toepassing is, € 5.000,-;
2. indien dekking ‘uitgebreid’ van toepassing is, € 10.000,-.
Op deze uitkering worden in mindering gebracht alle bedragen die volgens deze verzekering ter zake van hetzelfde ongeval wegens invaliditeit zijn uitgekeerd. Is de betaalde invaliditeitsuitkering hoger dan de overlijdensuitkering dan wordt het hogere bedrag niet teruggevorderd.

Invaliditeit (rubriek B)
Indien inzittenden door een ongeval blijvend invalide raken, wordt per inzittende uitgekeerd:
1. indien dekking ‘standaard’ van toepassing is, maximaal € 20.000,- per schadegebeurtenis;
2. indien dekking ‘uitgebreid’ van toepassing is, maximaal € 45.000,- per schadegebeurtenis.

De uitkering bij blijvende invaliditeit is een percentage van het verzekerde bedrag. Hoe hoog dit percentage is, wordt bepaald aan de hand van 2 vragen:
1. Bij welk lichaamsdeel is er sprake van blijvende invaliditeit?
2. Is de functie van dat lichaamsdeel volledig of gedeeltelijk verloren gegaan?

Wij hebben een objectief uitgangspunt: de mate van invaliditeit van het hele lichaam als gevolg van het letsel. Wij baseren ons hierbij op de meest recente uitgave van de Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van de American Medical Association (AMA). Wij stellen de mate van invaliditeit vast zonder te kijken naar beroep, hobby of bezigheden van de verzekerde. Het percentage van blijvende invaliditeit wordt altijd vastgesteld door een onafhankelijk specialist.
Was de verzekerde voor het ongeval al blijvend invalide en is dit door het ongeval verergerd? Dan kijken wij naar de mate van blijvende invaliditeit vóór en na het ongeval. Op basis van het verschil stellen wij de uitkering vast. Hebben wij binnen 1 jaar na de datum van het ongeval de mate van invaliditeit nog niet vastgesteld? Of vinden wij of de betrokkene dat deze mate van invaliditeit nog kan veranderen? Dan stellen wij een beslissing uit tot uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval.

NB. Aan de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, aangezien Unigarant mogelijkerwijs na het schrijven van het bovenstaande wijzigingen in de dekking en de voorwaarden aangebracht heeft.
Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden voor de huidige, juiste dekkingen en voorwaarden van autoverzekering, alsmede de Ongevallen Inzittenden dekking.

Met de Verhaalsrechtsbijstand dekking van de Unigarant Autoverzekering heeft u recht op (juridische) hulp bij het verhalen van schade en (in sommige gevallen) strafrechtsbijstand.

Voor de exacte dekkingen en voorwaarden van de Verhaalsrechtsbijstand dekking, bekijk de polisvoorwaarden. Boven- en onderstaande uitleg zijn puur indicatief; u kunt er geen rechten aan ontlenen (aangezien voorwaarden en dekkingen aan verandering onderhevig zijn).

Aan deze verkeersrechtsbijstand kunnen geen rechten worden ontleend als:
1. de schadegebeurtenis voor de ingangsdatum heeft plaatsgevonden;
2. het te voorzien was op het moment van het sluiten van deze aanvullende verzekering.

De rechtsbijstand wordt uitgevoerd door de Stichting MRT Rechtsbijstand, (MRT) Postbus 739, 7900 AS, Hoogeveen (website: www.mrtrechtsbijstand.nl, e-mail: schade@mrtrechtsbijstand.nl).

Verzekerd is / zijn:
1. u zelf;
2. uw nabestaanden zoals bedoeld in artikel 6:108 van het Burgelijk Wetboek;
3. de eigenaar van een vervangende auto, maar alleen voor schade aan de auto.

Verzekerd is:
1. het motorrijtuig dat op uw polisblad staat vermeld;
2. een vervangende auto die u, in plaats van het onder 6 (zie de polisvoorwaarden) vermelde motorrijtuig, in verband met een reparatie, revisie of onderhoud van de garage meekrijgt.
3. een aanhanger die aan de auto gekoppeld was op het moment van het ongeval.

Verzekerd is ook:
1. verhaalsrechtsbijstand. Het verhalen van schade die u heeft geleden door een ongeval waarbij de auto betrokken is;
2. strafrechtsbijstand. Rechtsbijstand als u voor de strafrechter moet verschijnen in verband met een overtreding of misdrijf begaan met de auto. Als strafvervolging door het betalen van een boete of een afkoopsom voorkomen kan worden is er geen dekking;
3. rechtsbijstand in verband met inbeslagname rijbewijs, kentekenbewijs of de auto in verband met het gebruik van de auto;
4. rechtsbijstand bij een conflict over het eigendom van de auto als een ander beweert eigenaar te zijn van de auto en de auto bij u opeist. Er is alleen dekking als u te goeder trouw bezitter bent van de auto;
5. contractsrechtsbijstand. Rechtsbijstand in verband met een overeenkomst die betrekking heeft op de auto. Als het gaat om problemen in verband met een koop- of reparatieovereenkomst van een gebruikte auto, is er alleen dekking als er voor de auto een BOVAG of FOCWA garantie, of een gelijkwaardige garantie van toepassing is.

Unigarant vergoedt de volgende kosten op de Verhaalsrechtsbijstand dekking:
1. de kosten van behandeling door MRT (Stichting MRT Rechtsbijstand), tot een onbeperkt bedrag;
2. de kosten van een advocaat, deurwaarder en andere door MRT ingeschakelde deskundigen, als u deze kosten niet vergoed kan krijgen op grond van wettelijke bepalingen, tot maximaal € 50.000,-;
3. proces- en gerechtskosten, en kosten van een bindend advies of arbitrage. Afkoopsommen, boetes en andere bij wijze van straf opgelegde maatregelen zijn niet verzekerd;
4. onkosten van getuigen;
5. de kosten van rechtsbijstand van een tegenpartij als u deze op grond van een vonnis, bindende uitspraak of arbitrage moet betalen;
6. als een wederpartij wordt veroordeeld om kosten van rechtsbijstand te betalen, dan komt dit bedrag ten gunste van MRT als het kosten zijn die door MRT gemaakt zijn;
7. de in overleg met MRT gemaakte reis- en verblijfskosten als u persoonlijk voor een buitenlandse rechter moet verschijnen;
8. in een groepsactie met meerdere belanghebbenden is MRT verplicht tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in verhouding van het aantal verzekerden op deze polis, die meedoen aan de groepsactie, tot het aantal personen in deze groep, tot maximaal € 37.500,-.

Behandeling van uw zaak
Unigarant behandelt uw zaak als volgt:

1. als MRT (Stichting MRT Rechtsbijstand) oordeelt dat rechtsbijstand een redelijke kans van slagen heeft, dan wordt rechtsbijstand verleend. Als MRT oordeelt dat er geen redelijke kans van slagen is, geeft MRT gemotiveerd aan waarom zij de zaak niet in behandeling neemt;
2. als MRT een zaak in behandeling neemt, probeert zij eerst, in overleg met u, een minnelijke regeling te bereiken;
3. een opdracht aan een advocaat of andere deskundige kan alleen door MRT gegeven worden;
4. MRT heeft de mogelijkheid de schade, waarvoor rechtsbijstanddekking bestaat, aan u te betalen als de kosten van de rechtsbijstand het belang overstijgen;
5. als bij een ongeval in het buitenland direct rechtsbijstand nodig is, mag u, na toestemming van MRT, zelfstandig een advocaat opdracht geven aan u rechtsbijstand te verlenen.

NB. Aan de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, aangezien Unigarant mogelijkerwijs na het schrijven van het bovenstaande wijzigingen in de dekking en de voorwaarden aangebracht heeft.
Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden voor de huidige, juiste dekkingen en voorwaarden van autoverzekering, alsmede de Verhaalsrechtsbijstand dekking.

Als u schade heeft en u wilt dat claimen op uw Unigarant Autoverzekering, neem dan direct contact met ons of Unigarant op, klik hier.

Bel ons of Unigarant zo snel mogelijk. Zie hiervoor het telefoonnummer op de groene kaart.

U bent verplicht:
1. aan ons of Unigarant zo snel mogelijk de schadegebeurtenis te melden;
2. de schade zoveel mogelijk te beperken;
3. de aanwijzingen van ons, Unigarant en/ of de expert op te volgen;
4. alle medewerking te verlenen;
5. op tijd alle informatie te geven, zodat Unigarant de schade kan afhandelen;
6. in het geval van vermissing of verlies, inbraak, diefstal, beroving, vandalisme, relletjes of een ander strafbaar feit onmiddellijk aangifte te doen bij de politie;
7. geen toezegging te doen, verklaring af te geven of handeling te verrichten die onze belangen en/ of die van Unigarant kan schaden;
8. eerst met ons of Unigarant overleg te plegen voordat u de beschadigde voorwerpen laat repareren of restanten vernietigt, en/ of daarvan afstand doet;
9. de schade aan te tonen dan wel aannemelijk te maken;
10. ons of Unigarant te melden als de schade ook door een andere verzekering is gedekt, of te verhalen is op een ander.

Vanwege mogelijke wijzigingen in de voorwaarden, kunt u geen rechten aan het bovenstaande ontlenen; raadpleeg altijd de polisvoorwaarden voor de actuele en juiste handelingen in het geval van schade.